DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Všeobecné obchodní podmínky pro veřejné kurzy Akademie Literárních novin, spol. s r. o.

1. Základní ustanovení 
Akademie Literárních novin, spol. s r. o., se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha 10,       IČ: 02513251 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 220304 C (dále jen ALN) poskytuje služby spojené s dalším vzděláváním. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi ALN a studentem vzdělávacího kurzu (dále jen student)

2. Smluvní vztah 
Smluvní vztah mezi studentem a ALN vzniká na základě vyplnění přihlášky na vzdělávací kurz prostřednictvím internetu, či na základě přihlášení zaslaném poštou na adresu ALN nebo e-mailem.

3. Předmět plnění 
Předmětem plnění je výuka v oblasti dalšího vzdělávání specifikovaná v přihlášce (dále jen výuka) v počtu výukových jednotek, které jsou uvedeny u každého kurzu. Výuka v kurzech probíhá ve skupinách s minimálním počtem studentů 10 a maximálním počtem studentů 25. Předmětem plnění není dodávka učebních materiálů pro výuku. 

4. Rezervace kurzu, cena, platba 
Po vyplnění přihlášky a jejím předání ALN bude studentovi vystavena faktura na úhradu kurzovného se splatností 10 dní. Požaduje-li student jinou dobu splatnosti, musí ji uvést na přihlášce. Student je povinen uhradit celou cenu za předmět plnění (dále jen kurzovné) nejpozději do data splatnosti faktury. V případě, že kurzovné nebude uhrazeno v době splatnosti faktury, může být účast v kurzu nabídnuta jiným zájemcům. ALN je oprávněna účtovat za každý den prodlení s úhradou faktury 0,05 proc. z fakturované částky. 
Kurzovné je možné uhradit převodem příslušné finanční částky na bankovní účet ALN 2109828783/2700.  Hotovostní platba je možná jen po předchozí domluvě. 
Je-li uvedeno, kurzovné zahrnuje i občerstvení a u celodenních kurzů i oběd. Nevyužité občerstvení či stravování není možné kompenzovat finančně.  

5. Nepřítomnost v kurzu
V případě, že student nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu nebo jeho části, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného, nebo jeho odpovídající části.

6. Storno podmínky
Uhrazené kurzovné se nevrací, kurz však může absolvovat náhradník určený studentem.

7. Zrušení kurzu
     ALN může kurz (jeho část či celý) zrušit z těchto důvodů:

  • malého počtu přihlášených účastníků,
  • zásahu vyšší moci (jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka, přírodní katastrofa apod.),
  • nepřítomnosti lektora (nemoc nebo vážné osobní důvody)

ALN je povinna nabídnout dotčenému účastníkovi kurzu jeho absolvování v náhradním termínu. Není-li možno tuto nabídku předložit, má účastník právo požadovat vrácení adekvátní části uhrazeného kurzovného převodem na účet, ze kterého bylo kurzovné poukázáno.8. Certifikát o absolvování kurzu
Student má po skončení kurzu právo na certifikát o absolvování v případě, že se zúčastnil všech jeho částí. V případě neúčasti na některé (některých) části (částí), může absolvovat chybějící část kurzu v některém v následujícím běhu. Tato náhradní účast je zpoplatněna alikvotní částkou kurzovného. 

9. Výukové materiály 
Student bere na vědomí, že jakékoli doplňující studijní materiály poskytnuté ze strany ALN jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Student se výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu ALN zasahoval do práv duševního vlastnictví, a to především vytvářením kopií těchto materiálů.
10. Odstoupení od smlouvy 
ALN si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy (zrušení kurzu) v případě, že se nenaplní minimální kapacita (10 studentů) daného kurzu. ALN má rovněž právo odstoupit od smlouvy se studentem, který by narušoval průběh kurzu či ohrožoval majetek nebo zdraví ostatních studentů v kurzu nebo zdraví či majetek vyučujícího a pod.

11. Záruka vrácení peněz 
V případě, že student nebude spokojen s kurzem na základě porušených podmínek uvedených v nabídce kurzů, může odstoupit od smlouvy s nárokem na vrácení adekvátní části kurzovného za tu část výuky, které se po písemném vyjádření nespokojenosti nezúčastní. O své nespokojenosti je povinen písemně uvědomit ALN (za písemné uvědomění je považován i e-mail zaslaný na akademie@literarky.cz. Porušení podmínek ze strany ALN musí být prokazatelné. ALN si v takovém případě vyhrazuje právo přezkoumat důvody žádosti o vrácení kurzovného a navrhnout klientovi náhradní řešení.
12. Změny obchodních podmínek 
Případné změny těchto obchodních podmínek se vztahují pouze kurzy objednané po datu změn. 

13. Ochrana osobních údajů 
Student svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami vyjadřuje rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „údaje“) ALN v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.). ALN má právo využívat těchto údajů za účelem kontaktování studentů a k marketingovým účelům na dobu neurčitou, resp. do odvolání. ALN se zavazuje k tomu, že údaje neposkytne třetím osobám. Student je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. 


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. května 2015.

Mgr. Bohumil Práchenský
jednatel
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.